TERMES I CONDICIONS DE L’ÚS MITJANÇANT AQUEST AVÍS

Foment Torisme Val d’Aran informa als usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La utilització de l’espai web de Foment Torisme Val d’Aran i de qualsevol dels serveis que s’incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

RECOLLIDA DE DADES

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és Foment Torisme Val d’Aran. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l’enviament, autoritza expressament a Foment Torisme Val d’Aran a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents esdeveniments que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a això l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a Foment Torisme Val d’Aran o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers. A través de les diferents àrees que formen part d’aquest espai web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar als diferents esdeveniments que Foment Torisme Val d’Aran ofereixi mitjançant el seu espai web.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada envia les dades personals i l’adreça electrònica a Foment Torisme Val d’Aran, autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que Foment Torisme Val d’Aran o les entitats pertanyents a l’àmbit empresarial de Foment Torisme Val d’Aran duguin a terme amb els usuaris, i possibles interessats, per informar-los de les notícies, esdeveniments, etc …

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota activitat professional pròpia de Foment Torisme Val d’Arany la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre esdeveniments).

SEGURETAT

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Foment Torisme Val d’Aran és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari mitjançant aquesta política de privacitat.

Foment Torisme Val d’Aranha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració de les dades personals facilitades i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de Foment Torisme Val d’Aran, la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per la via del correu electrònic a l’adreça c.rodriguez.torisme @ aran.org.

CESSIÓ DE DADES

L’usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment, a les entitats amb les quals participa Foment Torisme Val d’Aran. L’acceptació de l’usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Foment Torisme Val d’Aran es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Foment Torisme Val d’Aran, introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’espai web.